Taakgroep Diaconaat

De Taakgroep Diaconaat wordt kortweg "de diaconie" genoemd. Diaconaat heeft alles te maken met omzien naar elkaar en recht doen. Volgens de kerkorde een kerntaak van de kerk. Om haar werk goed en onafhankelijk te kunnen doen, bepaalt de kerkorde dat de diaconie rechtspersoonlijkheid bezit. Het bestuur van de diaconie wordt gevormd door de diakenen. Jaarlijks maken zij een begroting en jaarrekening op, die aan de kerkenraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Taken

De diaconale taak en het diaconale werkveld zijn zeer divers van aard. Zo kunnen de diakenen aandacht vragen voor mensen in nood, materiële en immateriële hulp bieden, verwijzen naar andere instanties en soms de noodklok luiden als zij misstanden signaleren. Het werk varieert van aandacht voor mensen tot het inzamelen van geld, van het vormen van een netwerk rond personen met problemen tot het inzamelen van voedsel. De diaconie zoekt hierbij naar een balans tussen zorg voor de naaste omgeving en mensen verder weg.
Door haar werk is de diaconie ook gesprekspartner voor andere organisaties op maatschappelijk terrein.

Activiteiten

Het beleid van de diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij haar diaconale werk te stimuleren. Zij doet dit door de gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.
De diaconie is o.a. bij de volgende activiteiten betrokken:
• Present zijn in de secties van onze gemeente
• Het voorbereiden van de avondmaalsvieringen
• Het bestemmen van de collectegelden
• De werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
• De werkgroep Verborgen Armoede
• Stichting Timon
• Het project Schuldhulpmaatje
• De Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
• Het "Platform Stop Armoede Utrechtse Heuvelrug".
• Het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug
• Het organiseren van activiteiten voor ouderen b.v. de Ouderencontactmiddagen en het Koningsmaal
• Noodhulpnummer, Autodienst / kerktaxi
• Fruitoogstdienst, waarbij een attentie wordt bezorgd bij gemeenteleden die niet in staat zijn de zondagse diensten te bezoeken.
• Het mogelijk maken van een vakantieweek voor mensen die dit niet zelf kunnen realiseren.

Contact Diaconie

Wilt u meer weten over de activiteiten van de diaconie of welke (financiële) ondersteuning de diaconie u of iemand in uw omgeving zou kunnen bieden, neemt u dan contact op:

Giften zijn welkom op bankrekeningnummer: NL14 RABO 0385 2175 52