Kerkenraad

De leiding van de kerk

De Kerkenraad
Zoals het geval is bij alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt ook onze Protestantse Gemeente in Doorn (PGD) geleid door de plaatselijke Kerkenraad. Deze kerkenraad wordt gevormd door drie predikanten (in deeltijd) en alle ambtsdragers (ouderlingen en diakenen), in totaal ca. 21 leden. Ouderlingen en diakenen worden voor een periode van vier jaren gekozen door de gemeente en in het ambt bevestigd. Deze periode kan twee keer verlengd worden met nog vier jaar. Predikanten worden als regel voor onbepaalde tijd beroepen.

Verantwoordelijkheden
De Kerkenraad is onder meer verantwoordelijk voor de zondagse eredienst, de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming. Tevens beheert zij het vermogen (de financiën) van de kerk, draagt ze zorg voor een goede communicatie met de andere kerken in de omgeving en zendt zij afvaardiging naar de classicale vergaderingen. Om deze zaken goed te kunnen behartigen wordt eens per vier jaar een beleidsplan opgesteld en worden plaatselijke regelingen vastgesteld waaronder de verkiezing van ambtsdragers, het beheer van het vermogen van de gemeente en de wijze van werken van de Kerkenraad. Deze regelingen worden vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben. De Kerkenraad fungeert binnen de gemeente als Bestuur en ziet toe op de uitvoering van de volgende zes kerngroepen:

De kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Zij heeft onder andere de taak:
  • Het uitvoeren van besluiten van de kerkenraad
  • Het opstellen van een beleidsplan
  • Het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen
  • Het voorbereiden en uitvoeren van een beroepingsprocedure en van de verkiezing en benoeming van ambtsdragers
  • Het voorbereiden van afgevaardigden naar andere kerkelijke organen
Eén van de uitvoeringen van groot belang is een veilige omgeving. Dit wordt geregeld in de Privacy-verklaring en het instellen van vertrouwenspersonen.


Het Moderamen
Het Moderamen als dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, een predikant, scriba, ouderling-kerkrentmeester, pastoraal ouderling en diaken. Het moderamen vergadert maandelijks. Zij heeft onder andere de taak:
  • Het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad
  • Het afdoen van zaken van formele- en administratieve aard en spoedeisende zaken
  • Het voorbereiden van de besluitvorming door de kerkenraad